Regulamin

Poniższy regulamin jest dokumentem określającym zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego  www.my-ticket.pl . Znajdziecie tu Państwo zasady rezerwacji oraz zakupu biletów lotniczych poprzez stronę internetową,  formy płatności, warunki dotyczące zmian rezerwacji w biletach lotniczych oraz warunki ich zwrotów. Znajdziecie tu również procedury związane z reklamacjami.

Zasady realizacji zakupu ubezpieczeń turystycznych ERV znajdują się w zakładce dotyczącej ubezpieczeń właściciela serwisu my-ticket.pl
Regulamin oraz przepisy prawa obowiązujące na terytorium RP określają prawa i obowiązki Użytkowników Niniejszego Serwisu oraz Klientów.

Definicje i Nazwy

DD AIR TRAVEL – rozumie się przez firmę DD AIR TRAVEL Dominika Domagalska, właściciela serwisu www.my-ticket.pl z siedzibą w Starych Babicach, ul. Rynek 18,05-082 Stare Babice, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 5688, NIP 525 165 06 08, Regon141997596 posiadającą akredytację agencyjną Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) o numerze 63211363;

Globalny system rezerwacji lotniczej – rozumie się przez zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur oraz narzędzi programowych służących do przetwarzania informacji, który stosuje się w celu rezerwacji lub zakupu biletów lotniczych (Amadeus)

Autoryzacja – rozumie się przez to jeden z etapów procesu zakupu biletu lotniczego za pomocą kart kredytowych, polegający na przesyłaniu danych do wystawcy karty, porównaniu wartości transakcji ze stanem środków na rachunku lub pozostałym limitem zadłużenia, blokowaniu środków na rachunku osoby używającej karty kredytowej do zapłaty za usługi świadczone przez my-ticket.pl, w kwocie równej wartości dokonanej transakcji;

Opłata transakcyjna-jest to opłata pobierana standardowo przez biura podróży oraz linie lotnicze z tytułu świadczonej usługi

Klient – jest to osoba która zamierza kupić lub kupiła bilet lotniczy od przewoźnika za pośrednictwem serwisu my-ticket.pl, telefonu lub kontaktu bezpośredniego

Użytkownik- każda osoba która korzysta z serwisu w zakresie rezerwacji lub zakupu biletów lotniczych dla siebie lub innych osób trzecich.

Rezerwacja- czynności podejmowane przez użytkownika lub klienta mające na celu zawarcie umowy z przewoźnikiem lotniczym za pośrednictwem DD AIR TRAVEL

Potwierdzenie rezerwacji jest dokumentem wysyłanym przez DD AIR TRAVEL do klienta lub użytkownika, który zawiera istotne informacje dotyczące umowy, która ma być zawarta z przewoźnikiem. W rozumieniu Kodeksu Cywilnego taka informacja nie stanowi oferty, a stanowi propozycję do zawarcia umowy. Elementy dotyczące ewentualnej przyszłej umowy mogą ulegać zmianie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Przewoźnik lotniczy – podmiot który świadczy działalność w zakresie przewozu lotniczego

Serwis – wszelkie informacje udostępnione pod adresem www.my-ticket.pl

Centrum Rezerwacji Telefonicznej- świadczona przez DD AIR TRAVEL usługa telefonicznej informacji i rezerwacji oraz sprzedaży biletów lotniczych Tel (+48) 22 254-80-94

POK- Punkt Obsługi Klienta – lokal należący do DD AIR TRAVEL, w którym świadczone są usługi o których mowa w regulaminie

Linie Regularne- są to przewoźnicy lotniczy należący do zrzeszenia Linii lotniczych IATA  dokonujący rozliczeń za pośrednictwem BSP

Tanie linie Lotnicze – linie lotnicze nie zrzeszone w IATA

IATA- Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association ) jest to organizacja handlowa z siedzibą w Montrealu i Genewie, która skupia linie lotnicze , ustalając ogólne normy obowiązujące w cywilnym transporcie lotniczym, do której obowiązków należą opracowywanie i rozwój infrastruktury, produktów i programów umożliwiających towarzystwom lotniczym oraz agentom IATA świadczenie usług o najwyższej jakości;

BSP (ang. Billing and Settlement Plan) jest to system usprawniający rozliczenia pomiędzy biurami Akredytowanych Agentów IATA oraz liniami lotniczymi, ułatwiający terminowość płatności

Akredytowane Agencje – biura IATA – wszystkie biura agentów akredytowane przez IATA, które mają prawo do uczestniczenia i rozliczania się przez BSP, uprawnione do prowadzenia sprzedaży biletów lotniczych w imieniu i na rzecz uczestniczących w BSP lotniczym przewoźników lotniczych;

Taryfa lotnicza-ustalone przez przewoźnika lotniczego warunki usługi przelotu oraz cena biletu lotniczego

§1 Podstawowe informacje
1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest DDAIR TRAVEL

1.2. Serwis umożliwia Użytkownikom dokonywanie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych poprzez udostępnienie globalnego systemu rezerwacji lotniczej Amadeus

1.3. Dokonanie rezerwacji lub zakup biletu lotniczego może nastąpić również telefonicznie
w Centrum Rezerwacji Telefonicznej pod numerem wskazanym na stronie internetowej serwisu oraz w POK.

§2 Ogólne zasady i warunki zakupu biletów lotniczych

2.1. Korzystanie z serwisu oznacza dobrowolną akceptację warunków określonych w niniejszym regulaminie. Klient/Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowane przez siebie czynności wynikające z korzystania z serwisu

2.2. Użytkownik korzysta z serwisu we własnym imieniu. Jeśli dokonuje on czynności w imieniu osób trzecich domniemuje się, iż posiada ważne w świetle przepisów obowiązującego prawa pełnomocnictwo i ponosi odpowiedzialność w przypadku jego braku bądź też gdy jego granice są przekroczone.
2.3. Dokonywanie płatności przy użyciu fałszywej lub cudzej karty kredytowej bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dokonywanie zapytań o rezerwację i zakup  biletu lotniczego z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska jest również zakazane
2.4. Rezerwacja lub zakup biletu lotniczego za pośrednictwem Serwisu oznacza, że klient zapoznał się i akceptuje warunki zarezerwowanej taryfy lotniczej, które dostępne są w trakcie dokonywania rezerwacji (w szczególności dotyczące minimum/maksimum pobytu w miejscu docelowym, terminu ważności biletu, oraz możliwości ewentualnych zmian i zwrotu) lub pod wskazanym na stronie internetowej telefonem w godzinach pracy biura.
2.5. Klient ma obowiązek  sprawdzenia poprawności danych podróżnych dla których dokonał rezerwacji, dane te powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym (przy podróżach na terenie Unii Europejskiej) pod rygorem niewpuszczenia na pokład samolotu. W takim przypadku dokonana za bilet lotniczy zapłata podlega zwrotowi zgodnie z warunkami taryfy i w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa na zasadach określonych w regulaminie przewoźnika lotniczego dostępnym na stronach internetowych danego przewoźnika.
2.6.Rezerwując bilet lotniczy osoby wskazane w rezerwacji powinny posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty, które umożliwią im odbycie podróży (tj. paszport, wizy, lub inne wymagane dokumenty)
2.7. Odpowiedzialność za prawidłowe podanie danych osobowych w trakcie dokonywania rezerwacji przez internet, telefon lub w Punkcie Obsługi Klienta odpowiada Użytkownik / Klient dokonujący rezerwacji przez internet lub zlecający dokonanie rezerwacji konsultantowi podczas rozmowy telefonicznej lub rozmowy z konsultantem w Punkcie Obsługi Klienta.

2.8. Linia Lotnicza ma prawo w każdym momencie do wycofania oferowanej taryfy lotniczej, co może w efekcie spowodować zmianę parametrów zarezerwowanego lotu, a czasem konieczność założenia nowej rezerwacji przez Użytkownika lub pracownika DD AIR TRAVEL. Zmiany takie mogą mieć wpływ na ostateczną cenę nowej rezerwacji.

§3 Ochrona danych osobowych

3.1. Wszelkie dane użytkowników i klientów wprowadzone  do globalnego systemu rezerwacji lotniczej przetwarzane będą przez DD AIR TRAVEL zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz.926 z 2002 roku z późniejszymi zmianami).
3.2. Przetwarzanie danych przez DD AIR TRAVEL następuje w sytuacjach wymagających zmian, nawiązania lub rozwiązania stosunków prawnych z Użytkownikiem lub Klientem (świadczenia usług przez DD AIR TRAVEL), które podane zostały w formularzu rezerwacyjnym, stanowiącym integralną część Serwisu. W celu prawidłowego wykonania usługi serwis przesyła do przewoźników lotniczych niezbędne dane i informacje konieczne do  dokonania czynności rezerwacji i zakupu biletu lotniczego. Są to szczególnie imię, nazwisko, data urodzenia, a także w razie konieczności seria i numer dowodu który zezwoli pasażerowi na przekroczenie granicy podczas odbywania podróży.
3.3. Przystępując do dokonania rezerwacji za pośrednictwem serwisu tym samym Użytkownik / Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez DD AIR TRAVEL danych osobowych

3.4. W celu prawidłowego zrealizowania usługi rezerwacji i sprzedaży biletu lotniczego udostępnienie danych osobowych jest konieczne. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz ich korektę, poprawę jeśli przewoźnik lotniczy umożliwia taką opcję. Użytkownik może też zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, żądać usunięcia swoich danych kontaktując się z biurem DD AIR TRAVEL emailem bądź telefonicznie w godzinach pracy biura, co może skutkować anulowaniem rezerwacji na zasadach określonych w taryfie przewoźnika lotniczego.

§4 Rezerwacja biletów

Prośby o wycenę i/lub rezerwację biletu lotniczego może odbyć się przez

4.1 Internet (Serwis)strona www.my-ticket.pl

4.1.1. Użytkownik korzystający  z wyszukiwarki internetowej sam określa wszelkie parametry przelotu.
4.1.2. System rezerwacyjny pokaże listę opcji spełniających kryteria wyszukiwania Użytkownika, spośród których ten wybierze jedną z opcji. Zatwierdzenie opcji następuje poprzez kliknięcie przycisku „rezerwuj”. Dla wygody Użytkownika / Klienta system wskazuje lotniska w promieniu 100 km od pożądanego miejsca wylotu.
4.1.3. Użytkownik zapoznaje się z opisem przelotu, warunkami taryfy lotniczej (szczegóły- warunki taryfy), a także ceną biletu, a następnie przechodzi do formularza rezerwacji , gdzie należy wprowadzić dane osobowe pasażerów niezbędne do dokonania rezerwacji, zgodne z posiadanymi dokumentami podróży. Użytkownik musi też wybrać właściwą formę płatności za zarezerwowany bilet lotniczy. Następnie wybiera przycisk „rezerwuj”

4.1.4. Po podaniu właściwych danych sprecyzowanych w powyższym punkcie Użytkownik akceptuje regulamin korzystania z internetowego systemu rezerwacji oraz potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych
4.1.5. W kolejnym kroku Użytkownik przechodzi do rezerwacji i płatności.

Nasz Serwis dopuszcza według uznania Użytkownika/Klienta trzy formy płatności:

1.Płatność kartą kredytową

2.Płatność przelewem

3.Płatność gotówką w POK ( w godzinach pracy biura )

1.  Płatność kartą kredytową
W przypadku gdy Użytkownik wybierze tą formę płatności – po naciśnięciu przycisku „Zarezerwuj” na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej wysłane zostaje potwierdzenie rezerwacji zawierające 6-znakowy numer rezerwacji.

Każda rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana przez DD AIR TRAVEL pod względem prawidłowości zastosowanej taryfy i dokonanej przez globalny system rezerwacji lotniczej kalkulacji całkowitej ceny biletu lotniczego, ze względu na bezpieczeństwo użytkownika. W przypadku pozytywnej weryfikacji rezerwacji, karta kredytowa Użytkownika zostaje autoryzowana i obciążona kwotą należną za zarezerwowany bilet lotniczy oraz opłatą transakcyjną. Bilet lotniczy jest wówczas wysyłany na podany adres email do użytkownika i  stanowi on ostateczne potwierdzenie zawarcia umowy między Użytkownikiem, a przewoźnikiem lotniczym, w imieniu i na rzecz którego działał Agent DD AIR TRAVEL.

W przypadku gdy DD AIR TRAVEL zauważy jakiekolwiek rozbieżności dotyczące zarezerwowanego przelotu między rezerwacją założoną przez Użytkownika na stronach Serwisu, a danymi w globalnym systemie rezerwacji lotniczej, DD AIR TARVEL informuje o tym fakcie Użytkownika.

Jeśli Użytkownik zaakceptuje zaproponowane przez DD AIRTRVEL warunki przelotu, jego cenę, wówczas karta kredytowa Użytkownika zostanie obciążona nową kwotą należną za zarezerwowany bilet lotniczy oraz opłatą transakcyjną, a bilet elektroniczny zostaje przesłany na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu. W przypadku dokonania zmiany rezerwacji przez DD AIR TRAVEL Użytkownik/Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza autoryzacji płatności kartą kredytową.

Jeżeli Użytkownik nie wyrazi swojej akceptacji dla nowych warunków przelotu DD AIR TRAVEL w miarę swoich możliwości postara się zaproponować inne dostępne opcje, najbardziej zbliżone do oryginalnego zamówienia.

2) Płatności przelewem

W przypadku gdy użytkownik wybierze tę formę płatności po naciśnięciu przycisku „Zarezerwuj” na podany w Formularzu adres email Użytkownik/Klient otrzyma „Potwierdzenie rezerwacji”, wraz z numerem rezerwacji i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać  płatności za zarezerwowany bilet lotniczy.

3) Płatność Gotówką

W przypadku gdy użytkownik wybierze tę formę płatności po naciśnięciu przycisku „Zarezerwuj” na podany w Formularzu adres email Użytkownik/Klient otrzyma „Potwierdzenie rezerwacji”, wraz z numerem rezerwacji oraz terminem wykupu. Zapłaty należy dokonać w POK w godzinach pracy biura.

4.2. Centrum Rezerwacji Telefonicznej dostępne pod numerem (+48) 22 254-80-94

4.2.1. Po uzyskaniu połączenia telefonicznego z kasjerem lotniczym DD AIRTRAVEL
w Centrum Rezerwacji Telefonicznej, dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17, Klient podaje szczegółowe preferencje dotyczące poszukiwanego przelotu.

4.2.2. Kasjer lotniczy DD AIR TRAVEL podczas rozmowy telefonicznej znajduje dla Klienta najkorzystniejszą ofertę przelotu we wskazane miejsce, oraz podaje ostateczną cenę wybranej opcji, przedstawiając Klientowi warunki aktualnej taryfy przewoźnika lotniczego oraz dokonuje wstępnej rezerwacji, ustala z klientem preferowaną formę płatności.

4.2.3. Rezerwacja jest następnie przekazywana do klienta na podany adres email w celu jej ostatecznego sprawdzenia i potwierdzenia. Zawiera ona szczegóły dotyczące wybranego lotu, numer rezerwacji oraz podstawowe warunki dotyczące zmian rezerwacji i możliwości zwrotów.

Wpłaty za zarezerwowany bilet lotniczy Klient może dokonać przelewem, kartą kredytową, lub gotówka w POK.

4.2.4. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonanej wpłaty i po przesłaniu do DD AIRTRAVEL mailem na adres bilety@my-ticket.pl  potwierdzenia przelewu DD AIR TRAVEL wystawia bilet lotniczy i przesyła go w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.

§5 Cena

5.1. Ceny biletów lotniczych na terytorium RP są określane zawsze w złotych polskich (PLN).

5.1.1 Cena biletu lotniczego zawiera:

a)    taryfę lotniczą (cena za przelot),

b)    podatki i opłaty lotniskowe

c)     opłata transakcyjna

5.1.2. Każdorazowe wystawienie biletu lotniczego, dokonanie zmiany wiąże się z pobraniem opłaty transakcyjnej należnej DD AIRTRAVEL

5.2. Linie lotnicze mogą w każdej chwili wycofać ze sprzedaży lub zmienić warunki taryf lotniczy na zasadach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa i regulaminie linii lotniczej -przewoźnika lotniczego.

5.3. Pobrana opłata transakcyjna jest stałym i bezzwrotnym elementem pobieranym przez agentów sprzedaży pasażerskiej (tu DD AIR TRAVEL) za każdy wystawiony bilet lotniczy oraz czynności związane z obsługą rezerwacji.

5.4. Bez względu na przewoźnika lotniczego obsługującego połączenie, DD AIRTARVEL stosuje następujące opłaty transakcyjne dla klientów korzystających z internetowej strony
Dla jednego pasażera (osoba dorosła, dziecko, młodzież, student, senior)
Dla wszystkich transakcji zakupu

– 40 PLN za bilet na połączenia krajowe w Polsce (+ VAT23%);

– 70 PLN za bilet na połączenia europejskie i na Bliski Wschód;

– 90 PLN za zmianę biletu lotniczego;

-50% opłat transakcyjnych za transakcję zwrotu

Niemowlę (0- 2 lat)- pobierana jest opłata w wysokości 50% powyższych stawek.

§ 6 Formy płatności

Użytkownik i/lub Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

– Przelew bankowy

– Karta kredytowa

– Wpłata gotówkowa

6.1. Płatność przelewem bankowym.

6.1.1.W przypadku wyboru tej formy płatności  przelewu należy dokonać niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, ale najpóźniej we wskazanym w Potwierdzeniu Rezerwacji terminie. Płatności należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji, wskazane także poniżej:

DD AIR TRAVEL Dominika Domagalska
Ul. Rynek 18
05-082 Stare Babice
mbank77114020040000340274149202

6.1.2.W przelewie należy umieścić obowiązkowo 6-znakowy numer rezerwacji oraz nazwisko pasażera.

6.1.3. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu, cena wskazana w Potwierdzeniu Rezerwacji może ulec zmianie do dnia wystawienia biletów, z uwagi m.in. na różnice kursowe walut lub ewentualne zmiany taryf przez przewoźników lotniczych. Dlatego sugeruje się dokonanie wpłaty niezwłocznie po otrzymaniu Potwierdzenia Rezerwacji oraz wysłanie potwierdzenia na adres bilety@my-ticket.pl.

6.1.4. W przypadku dokonania wpłaty za bilet lotniczy  innego dnia niż dzień Potwierdzenia Rezerwacji należy koniecznie skontaktować się z DD AIR TRAVEL w celu potwierdzenia obowiązującej ceny. Cena biletu jest gwarantowana na dzień, w którym jest on wystawiany, a nie na dzień założenia rezerwacji, ze względu na różnice w kursach walut, a także zmiany których dokonują przewoźnicy lotniczy wn warunkach i cenach biletów, na które DD AIR TRAVEL nie może mieć wpływu.

6.1.5. Momentem dokonania wpłaty jest otrzymanie przez DD AIR TRAVEL uznania na rachunku bankowym, kwoty która odpowiada wysokości całości ceny biletu wraz z opłatą transakcyjną.

6.1.6. Finalne zweryfikowanie rezerwacji pod względem prawidłowości zastosowanej taryfy i dokonanej przez globalny system rezerwacji kalkulacji następuje w momencie zaksięgowania zapłaty

6.1.7. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji rezerwacji, na adres email podany przez Użytkownika lub Klienta DD AIR TRAVEL przesyła bilet elektroniczny, który stanowi ostateczne potwierdzenie zawarcia umowy przewozu pomiędzy Użytkownikiem lub Klientem a przewoźnikiem lotniczym, w imieniu i na rzecz którego Agent DD AIR TRAVEL wystawił bilet lotniczy.

6.1.8. W przypadku gdy zauważone zostaną rozbieżności pomiędzy rezerwacją Użytkownika lub Klienta, a aktualnymi warunkami taryfy, DD AIR TRAVEL informuje o tym Użytkownika lub Klienta. W przypadku nie zaakceptowania przez Użytkownika lub Klienta nowych warunków taryfy DD AIR TRAVEL w miarę możliwości zapewni Użytkownikowi lub Klientowi warunki przelotu najbardziej zbliżone do Zamówienia złożonego przez Użytkownika lub Klienta. Jeśli Użytkownik zaakceptuje zaproponowne przez DD AIR TRVEL warunki przelotu, jego cenę, wówczas Klient przeleje na konto DD AIR TRAVEL różnicę cenową a następnie zostanie wystawiony bilet lotniczy według nowej kalkulacji.

6.1.9 Płatność w formie przelewu nie jest możliwa w przypadku rezerwacji zakładanej na mniej niż 72 godziny przed wylotem

6.2. Płatność kartą kredytową

6.2.1. Dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej za bilety lotnicze jest możliwe tylko i wyłącznie gdy płatności takiej dokonuje jej właściciel lub osoba która posiada pisemne upoważnienie od właściciela. Posługiwanie się cudzą kartą kredytową bez upoważnienia jest zabronione i nosi w świetle prawa znamiona przestępstwa przeciw mieniu. Przestępstwo to podlega karze mocy Art.278. § 1. Kodeksu Karnego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek prób określonego powyżej przestępstwa DD AIR TARVEL bezzwłocznie zgłosi ten fakt do odpowiednich organów ścigania

6.2. Płatność kartą kredytową

6.2.1. Dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej za bilety lotnicze jest możliwe tylko i wyłącznie gdy płatności takiej dokonuje jej właściciel lub osoba która posiada pisemne upoważnienie od właściciela. Posługiwanie się cudzą kartą kredytową bez upoważnienia jest zabronione i nosi w świetle prawa znamiona przestępstwa przeciw mieniu. Przestępstwo to podlega karze mocy Art.278. § 1. Kodeksu Karnego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek prób określonego powyżej przestępstwa DD AIR TARVEL bezzwłocznie zgłosi ten fakt do odpowiednich organów ścigania

6.2.2. Podczas dokonywania płatności kartą kredytową autoryzacja transakcji i rozliczenie płatności odbywa się za pośrednictwem globalnego systemu rezerwacji lotniczych oraz
w systemie autoryzacyjnym Polcard. DD AIR TARVEL pobiera z rachunku posiadacza karty jedynie kwotę należną z tytułu opłaty transakcyjnej, za pośrednictwem Polcard. Obciążenie karty Użytkownika następuje w dwóch niezależnych transakcjach: taryfę lotniczą wraz z należnymi podatkami i opłatami lotniskowymi rozlicza bezpośrednio linia lotnicza, natomiast opłatę transakcyjną DD AIR TRAVEL.DD AIR TRAVEL może zażądać od klienta wypełnienia formularza wymaganego do obciążenia karty.

6.2.3. Przekazując dane karty kredytowej Użytkownik lub Klient wyraża tym samym zgodę na obciążenie jego rachunku do wysokości wartości zarezerwowanego biletu lotniczego oraz opłaty transakcyjnej. Autoryzacja karty wskazanej przez Użytkownika lub Klienta nastąpi najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu dokonania rezerwacji.

6.2.4. Aby poprawnie zakończyć transakcję autoryzacji karty kredytowej Użytkownika
lub Klienta, niezbędne jest podanie następujących danych:

a)      imię i nazwisko posiadacza karty,

b)      numer karty kredytowej,

c)      rodzaj karty kredytowej,

d)      data ważności karty kredytowej (miesiąc, rok),

DD AIR TRAVEL może zwrócić się do klienta o wypełnienie formularza zawierającego szczegółowe dane niezbędne do obciążenia karty kredytowej.

6.3. Płatność gotówką

6.3.1. Wpłat gotówkowych można dokonywać w Biurze

DD AIR TRAVEL

Od poniedziałku do piątku w godz. 10-17

§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów

7.1. Bilety lotnicze wraz z ogólnymi warunkami przewozu będą dostarczone Użytkownikowi/Klientowi w formie elektronicznej na adres email podany w Formularzu rezerwacyjnym. Na życzenie klienta Faktura Vat wysyłana jest pocztą

§8 Zmiana rezerwacji

8.1. Zmiany w rezerwacjach po wystawieniu biletu lotniczego są możliwe tylko i wyłącznie na zasadach określonych przez danego przewoźnika lotniczego określonych w warunkach taryfy lotniczej

8.2. Dokonując zmian Użytkownik lub Klient musi liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów zgodnie z warunkami zastosowanej taryfy lotniczej. Poza kosztami wynikającymi z taryfy lotniczej, DD AIR TRAVEL  pobierze od Klienta stałą i bezzwrotną opłatę transakcyjną za zmianę i obsługę rezerwacji w wysokości 90 PLN za każdy zmieniany bilet lotniczy.

8.3. Dyspozycje dotyczące zmian powinny być zgłoszone telefonicznie lub za pośrednictwem poczty email . Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko pasażera,6-znakowy numer rezerwacji. Możliwości dotyczące dokonania zmian zostaną wówczas zweryfikowane i klient otrzyma kalkulację kosztów takiej transakcji. Absolutnie zabrania się zakładania nowej rezerwacji przez Użytkownika, na nowe daty, bowiem wszelkie zmiany muszą być dokonywane w rezerwacji oryginalnej.

§9 Warunki anulowania rezerwacji przez Użytkownika lub Klienta

9.1. W sytuacji gdy bilet nie został jeszcze opłacony i wystawiony Użytkownik lub Klient ma prawo do  pełnej anulacji założonej rezerwacji, bez ponoszenia kosztów. W tym celu wystarczy poinformować DD AIR TRAVEL za pośrednictwem emaila lub telefonicznie. Składając dyspozycję należy podać numer rezerwacji oraz nazwisko pasażera. Podejmując decyzję o anulowaniu rezerwacji Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niemożności jej późniejszego odtworzenia. Podanie numeru karty kredytowej uważane jest za dokonanie płatności.

9.2. Pasażer robiąc rezerwację przez System zobowiązany jest do prawidłowego podania swoich danych a także wyboru określonych opcji. W przypadku gdy rezerwację zakłada pracownik DD AIR TRAVEL klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji wraz ze wszystkimi danymi dotyczącymi zarezerwowanej podróży. Wszelkie zmiany po wystawieniu biletów są uzależnione od polityki przewoźnika lotniczego.

9.3. Zwroty biletów lotniczych mogą być rozpatrzone pozytywnie tylko jeśli pozwalają na to warunki zastosowanej taryfy lotniczej, ale pod warunkiem, iż zwrot ten nastąpi przed dniem określonym na bilecie jako data wylotu. Po dacie wylotu zwroty biletów lotniczych w żadnej ich części nie są dozwolone

9.4. W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie Użytkownik lub Klient składa w DDAIR TRAVEL dyspozycję w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej bilety@my-ticket.pl lub telefonicznie pod numerem Centrum Rezerwacji Telefonicznej najpóźniej na 48 godzin przed datą wylotu, uzyskując informację zwrotną dotyczącą kosztów anulacji rezerwacji oraz dalszej procedury zwrotu.

9.5. Warunki Taryfy Lotniczej zastosowanej w bilecie oraz regulacje przewoźnika lotniczego określają możliwości anulacji i dokonywania zwrotów.

9.6. Skalkulowana kwota zwrotu przysługującego Użytkownikowi lub Klientowi przekazywana jest najpóźniej w ciągu 7 dni od przekazania przez przewoźnika lotniczego DDAIR TRAVEL kwoty podlegającej zwrotowi na wskazany przez niego rachunek bankowy. W przypadku płatności kartą kredytową zwrot dokonywany jest bezpośrednio przez danego Przewoźnika lotniczego. 

§10 Warunki anulowania rezerwacji przez przewoźnika lotniczego

10.1. W przypadku otrzymania od przewoźnika informacji o zmianach w rezerwacji, anulacjach, zmianach godzin rejsów itp. DD AIR TRAVEL niezwłocznie przekaże taką informację Użytkownikowi/Klientowi drogą telefoniczną lub emailową. Klienci mogą też sprawdzać swoją rezerwację poprzez link na stronie www.my-ticket.pl – CHECK MY TRIP

10.2 Założenie przez Użytkownika/Klienta dwóch rezerwacji na tego samego przewoźnika, na te same lub zbliżone daty i na te same imiona i nazwiska, w tym samym lub w różnych biurach oferujących sprzedaż biletów lotniczych,  może skutkować anulowaniem przez przewoźnika obu rezerwacji, za co DD AIR TRAVEL nie odpowiada

§11 Postępowanie reklamacyjne

11.1. W przypadku niezadowolenia z wykonania umowy przewozu przez przewoźnika lotniczego Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, którą biuro DD AIRTRAVEL może przekazać na życzenie klienta linii lotniczej.

11.2. Reklamacje dotyczące dokonanych rezerwacji, wystawionych biletów oraz jakości usług świadczonych przez DD AIR TRAVEL, winny być złożone w formie pisemnej na adres bilety@my-ticket.pl lub pocztą na adres
DD AIR TRAVEL ul. Rynek 18, 05-082 Stare Babice, najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia Użytkownikowi lub Klientowi biletu lotniczego

11.3. Reklamacja powinna, zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, telefon kontaktowy, wydruk rezerwacji oraz szczegółowy opis reklamacji wraz z ewentualnymi załącznikami dokumentującymi zarzuty. Dokumenty takie są niezbędne w celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji

11.4. DD AIR TRAVEL rozpatruje złożoną reklamację w najszybszym możliwym terminie jednak nie później niż 30 dni roboczych, poczynając od jej wpłynięcia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy reklamacja dotyczy bezpośrednio przewoźnika lotniczego, w imieniu i na rzecz którego został wystawiony bilet lotniczy objęty reklamacją.
Wówczas DD AIR RAVEL nie ponosi odpowiedzialności za czas rozpatrywania reklamacji

 

§12

DDAIR TRAVEL oferuje klientom poza rezerwacją biletów lotniczych możliwość zarezerwowania samochodu lub hotelu przez aplikacje internetową.

 

DD AIR TRAVEL nie dokonuje rezerwacji tej usługi a jedynie pośredniczy w komunikacji między klientem a hotelem lub wypożyczalnią samochodów. W przypadku chęci dokonania takiej rezerwacji należy postępować zgodnie z warunkami wymaganymi prze hotel lub siec wynajmu samochodów- najczęściej jest to gwarancja płatności kartą kredytową.

 

 

 

§13 Postanowienia końcowe

13.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

13.2. DD AIR TRAVEL nie odpowiada za szkody oraz problemy związane z nieodbyciem czy opóźnieniem lotu, a także za szkody wynikłe z działania sił wyższych takich jak np. strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, bankructwo przewoźnika, warunki atmosferyczne uniemożliwiające loty  itp.

13.3. DD AIR TRAVEL nie odpowiada również za zmiany dokonywane przez przewoźników lotniczych w tym : zmiany rozkładów , zmiany sprzętu , zmiany zarezerwowanych miejsc w samolocie itp.

13.4. Użytkownik / Klient oświadcza, korzystając z naszego Serwisu, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego jasne, zrozumiałe i akceptuje je bez zastrzeżeń.

 

 

 

Jeżeli wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych ofertach i promocjach drogą elektroniczną, podaj poniżej Nam swój adres e-mail.